Docker ve Docker-Compose Kurulumu, Docker ile WordPress Kurulumu

Linux Centos türevi işletim sistemleri üzerine Docker ve Docker-Compose kurulumu.  Kurulum sonrası Docker ve Docker-Compose ile WordPress Mysql Kurulumu yaparak wordpress tabanlı bir web sunucu kurulumu yapacağız.

##CentOS 7 üzerine Docker kurulumu:

yum install -y wget vim
wget -qO- https://get.docker.com/ | sh
sudo usermod -aG docker $(whoami)
systemctl enable docker.service
systemctl start docker.service

##Docker ile WordPress Kurulumu
ilk komut, docker kurulumu yaptıktan wordpress_database isminde, mysql env. olarak root sifresini belirleyerek, dea modda mysql calistırıyor. ikinci komutta ise wordpress_website adında wordpress_database ne linklenmiş ve 80 portunu 80 portuna yoneldirip deac. modda wordpress run ediyor.

##Centos6 üzerine Docker kurulumu:

yum -y install docker-io
service docker start
chkconfig docker on

##Docker-compose kurulumu:

yum install epel-release -y
yum install -y python2-pip
sudo pip install docker-compose
sudo yum -y upgrade python*

#Vim veya nano gibi bir editor ile aşağıdaki kodu docker-compose.yml adında bir dosya acarak kaydedip aşağıdaki komut ile aktif hale getirilir.

docker-compose up -d
## Tum kurulumu otomatik yapmak ister iseniz aşağıdaki dosyayı alıp docker.sh adında bir dosya olusturup sh docker.sh calistirin.

##OZET
-d Arkaplanda  /  -i  STIN  / -t bash
docker start -ai DOCKER

##ALL Delete
docker ps -qa
docker stop $(docker ps -qa)
docker rm -f $(docker ps -qa)
docker rmi -f $(docker images -qa)
docker volume rm -f $(docker volume list -q)
##Show Database and Volume
docker volume ls
docker exec -it root_db_1 /bin/bash
docker exec -it ConID/bin/bash
docker volume inspect wp_db_data
cd /var/lib/docker/volumes/wp_db_data/_data
###
docker run -t –name mypython -v /Users/ibrahimakcay/Downloads/recordings:/recordings python /bin/bash
docker run -t –name mypython -v /Users/ibrahimakcay/Downloads/recordings:/recordings python /bin/sh
docker exec -it mypython /bin/bash
docker commit <CONTAINER ID> name:v1

Docker ile rundeck kurulumu. Docker file olusuturup rundeck icin gerekli kurulumlar yapilip olusan docker container’i build edip images olusturup 4400 portundan expose etmek icin….

#Create Dockerfille
sudo cat >> Dockerfile <<-‘EOF’
FROM centos:6.9
RUN yum install java-1.8.0 -y
RUN rpm -Uvh http://repo.rundeck.org/latest.rpm
RUN yum install rundeck -y
RUN service rundeckd start
RUN chkconfig rundeckd on
#EXPOSE 80 4440
EOF

#Build Dockerfile
docker build -t rundeck .

docker run -it -p 4440:4440 –name rundeck <CONTAINER ID> /bin/bash
docker stop <CONTAINER ID>
docker commit<CONTAINER ID> rundeck:v1
docker images
docker run -it rundeck:v2 /bin/bash

#/etc/init.d/rundeckd start

# Docker ile Postgres Server Kurulumu…


# Docker ile Mysql Server Kurulumu…

About

Yeniliklere ve gelişime aç...

View all posts by

Bir cevap yazın